کمال گرا

کمال‌طلبی چیست؟

بسیاری از ما برای بهبود عملکرد خود تحت فشاریم. از همان بدو تولد، توسط آدم­های مختلف زندگی­مان مورد ارزیابی قرار گرفته­ و از بابت آن رنج کشیده­ایم. بزرگ­تر هم که

ادامه مطلب