باج گیری عاطفی

باج گیری عاطفی چیست؟!

چقدر جملات زیر به گوش همه ما آشناست. جملاتي که با ايجاد “ترس از دست دادن”، “احساس گناه” و يا “احساس دِين” ما را به شکلي خودمخرب و خودتحقيرگر، وادار

ادامه مطلب